Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno-Fotograficznego

 „Matematyka w mojej kuchni”

 

 • 1. Przepisy ogólne
 • Organizatorem konkursu Matematyczno-Fotograficznego „Matematyka w mojej kuchni” jest Szkoła Podstawowa nr 20 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.
 • Osoby odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie konkursu:

Marzena Sobieraj-Prajzendanc, Jolanta Olszewska.

 • Celem konkursu jest rozpowszechnianie matematyki wśród dzieci i młodzieży, kreowanie niebagatelnego spojrzenia na ten przedmiot, dostrzeganie jej piękna i praktycznych rozwiązań w codziennym życiu, kształtowanie umiejętności uchwycenia pewnych elementów i uwiecznienia ich na fotografii. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie podczas przygotowywania posiłków, innych prac wykonywanych w kuchni - związku z matematyką. Kształty figur geometrycznych, bryły, miary uchwycone w niepowtarzalny, ciekawy sposób.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który samodzielnie wykona dwa zdjęcia, opisze je i prześle wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/prawnego opiekuna. Konkurs jest całkowicie bezpłatny.
 • Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.
 • 2. Przepisy dotyczące prac
 • Każdy uczestnik nadsyła maksymalnie 2 fotografie, które będą oceniane oddzielnie. Prace powinny być pomysłowe, oryginalne i ukazujące związek z matematyką. Dopuszczalne są kompozycje.
 • Każde zdjęcie powinno zawierać opis, który wskazuje na związek obiektu z matematyką. Opis wykonanych zdjęć powinien znajdować się w treści nadesłanego maila, a każde zdjęcie zatytułowane imieniem i nazwiskiem uczestnika.
 • Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików.
 • Zdjęcia mogą podlegać jednak niewielkiej obróbce, która polega na kadrowaniu, zmianie tonacji czy kontrastu.
 • Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem Konkurs Fotograficzny. Do przesłanych prac należy dołączyć skany: Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie (załącznik nr 2)
 • Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 4 MB.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej, zdjęć nie związanych z tematyką, zdjęć naruszających dobro osób trzecich lub instytucji, obraźliwych i wulgarnych.
 • Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii.
 • Uczestnik konkursu nadsyłając prace, zapewnia że nie brały one udziału w innym konkursie i nie były nigdzie publikowane.
 • Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, by jego „Nazwa użytkownika” została umieszczana na listach rankingowych i/lub została wykorzystana w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 • Organizator nie zwraca prac konkursowych i prac zdyskwalifikowanych.
 • 3. Terminy

 

1. Konkurs rozpocznie się 6 maja i będzie trwał do 21 maja 2021 roku.

2. Ostateczny termin nadsyłania prac to 21 maja 2021. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane przez Jury.

5. Komisja konkursowa zakończy prace do 28 maja 2021 r.

6. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja 2021 r. na stronie Organizatora.

 • 4. Komisja Konkursowa
 • Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia wszystkie nadesłane prace konkursowe.
 • Ocenie podlega: kreatywność, pomysłowość, oryginalność prac, krótki opis fotografowanego obiektu wskazujący na uchwycenie związku z matematyką.
 • 5. Nagrody i wyróżnienia
 • Laureatami Konkursu zostaną osoby, których zdjęcia uzyskają największą liczbę punktów.
 • Dla zwycięzców Konkursu, Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
 • W przypadku sytuacji remisowej ostateczne zdanie o osiągnięciu wyższej pozycji/miejsca przez jedną z fotografii należy do Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 • Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową w terminie 14 dni od zakończenia prac Komisji Konkursowej.
 • Organizator przewiduje, że nagrody i wyróżnienia będą przesłane lub dostarczone na podane adresy szkół.
 • 6. Wykorzystywanie prac
 • Uczestnik Konkursu przez nadesłanie pracy i wypełnienie formularza oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie oraz zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie Organizatora w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 • Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 • Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z konkursem jest Organizator. Celem zbierania danych jest prawidłowe przeprowadzenie Konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłacznie w celach związanych z konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników konkursu. Każdemu uczestnikowi (opiekunowi prawnemu) przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Warunkiem uczestnicywa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych w zakresie niezbędnym na potrzeby konkursu.

 

DO POBRANIA w formacie pdf

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu "Matematyka w mojej kuchni"

Dokumenty dla uczestnika