​Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
 • Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 54 412 20 40;
  • listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Bukowa 9; 87 – 800 Włocławek;
  • email: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 27, 87 – 800 Włocławek.
 • Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 54 427- 01- 58
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie na adres: Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87 – 800 Włocławek.
 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.
 • Podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora danych podstaw prawnych wynikających z art. 6 rozporządzenia RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy prawnej.
 • Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.
 • Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
  • przekazanie danych osobowych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych przysługują Państwu niżej wymienione prawa w zakresie określonym we wskazanych przepisach rozporządzenia:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.
 • Realizacja Państwa praw musi być zgodna z przepisami prawa oraz zasadami archiwizacji.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.